Skilmálar

Notkun
Notandi vefseturs Gista.is er bundinn af ákvæðum skilmála þessara. Til notkunar telst m.a. skoðun, upplýsingaöflun og/eða nýting á þeirri þjónustu sem í boði er á heimasíðu Gista.is á hverjum tíma. Öll notkun heimasíðunnar takmarkast við þær aðgerðir sem eðlilegar og löglegar geta talist og þær upplýsingar og þjónustu sem boðið er upp á á hverjum tíma.

Upplýsingar á heimasíðu – takmörkun ábyrgðar
Rekstraraðili getur á hverjum tíma breytt efni því og upplýsingum sem fram koma á vefnum án nokkurs fyrirvara. Rekstraraðili getur einnig rofið aðgang notanda að vefnum á hverjum tíma án nokkurs fyrirvara eða tilkynninga t.d. vegna viðgerða, bilana, uppfærslu vefjarins og/eða annarra nauðsynlegra aðgerða að mati rekstraraðila á hverjum tíma. Rekstraraðili ber ekki ábyrgð á hugsanlegu tjóni sem notandi kann að verða fyrir vegna þessa.

Rekstraraðili beinir því til notanda að sannreyna þær upplýsingar sem fram koma á heimasíðu á hverjum tíma hafi hann í hyggju að nýta þær með einhverjum hætti þar sem í upplýsingum kunna að leynast villur eða þær orðnar úreltar, þrátt fyrir að rekstraraðili leitist að sjálfsögðu við að hafa allar upplýsingar ávallt réttar og tæmandi. Er notanda bent á að hafa samband við skrifstofu rekstraraðila þar sem starfsfólk mun taka vel á móti öllum fyrirspurnum og veita nánari upplýsingar um starfsemi og þjónustu sem rekstraraðili veitir á hverjum tíma.

Öll notkun efnis og upplýsinga af heimasíðu rekstraraðila er ávallt alfarið á ábyrgð notanda og ber rekstraraðili ekki bótaábyrgð á því tjóni sem kann að verða vegna notkunar t.d. vegna þess að upplýsingar hafi reynst rangar og/eða ekki tæmandi um efni eða jafnvel að notandi hafi ekki getað nýtt sér aðgang að heimasíðu.

Rekstraraðili ber jafnframt ekki ábyrgð á tjóni sem notandi kann að verða fyrir vegna vanþekkingar notanda, misskilnings, misnotkunar á vefnum eða vegna þess að tölvubúnaðar notanda virkar ekki sem skyldi.

Ábyrgð rekstraraðila
Rekstraraðili ber einungis skaðabótaábyrgð á beinu tjóni notanda vefsetursins samkvæmt almennum reglum skaðabótaréttar vegna ásetnings eða stórfellds gáleysis félagsins eða starfsmanna þess, með þeim undantekningum sem fram koma í skilmálum þessum.

Höfundarréttur
Allt efni á vefnum er háð höfundarrétti rekstraraðila og er notkun þess óheimil án skriflegs leyfis rekstraraðila þ.m.t. notkun vörumerkja, þjónustumerkja og/eða viðskiptaheita.

Nýting upplýsinga frá notanda
Notandi veitir rekstraraðila heimild til þess að nýta þær upplýsingar/fyrirspurnir sem hann sendir á vefinn án nokkurs endurgjalds enda sé skráning og/eða notkun þeirra eðlilegur þáttur í starfsemi rekstraraðila.

Lögsaga
Um vef þennan og skilmála gilda íslensk lög. Rekstraraðili ábyrgist þannig ekki notkun vefjarins utan íslenskrar lögsögu. Rísi mál út af skilmálum þessum eða vefnum skal reka þau fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Samþykki
Notandi sem fer inn á vef rekstraraðila, skoðar, aflar sér upplýsinga og/eða nýtir sér þjónustu þar í boði er bundinn af skilmálum þessum.

Rekstraraðili er:

Veftorg
Egilsmóa 4
270 Mosfellsbæ